Cenník

     Poskytovaná primárna gynekologická starostlivosť je viazaná na podpísanie “Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti”. Pacientka má po uzatvorení dohody zdravotnú starostlivosť zabezpečenú podľa zákona NR SR č. 577/2004 Z. z. za úhradu príslušnej zdravotnej poisťovne, v ktorej je pacientka poistená.

Gynekologická ambulancia BUGYN s.r.o. má uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami. Za služby hradené zdravotnými poisťovňami nie sú žiadne doplatky. Doplatky za poskytované služby, ktoré nie sú plne hradené poisťovňou, alebo sú nad rámec zdravotnej starostlivosti, ktorá nie je hradená poisťovňou sú v cenníku k dispozícii k nahliadnutiu v gynekologických ambulanciách.